Hulp
Bel ons

04 232 45 46
(van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u)

Stuur ons een e-mail

Via ons contactformulier

Of vraag om teruggebeld te worden
*
*
*
*
Info

Documenten nodig om uw aanvraag van een persoonlijke lening in te vullen :

  1. 1 Uw identiteitskaart (en die van mijn eventuele mede-ontlener)
  2. 2 De officiële documenten met de maandelijkse inkomsten  van alle ontleners (loonfiches, rekeninguittreksels, AB)
  3. 3 De contracten of aflossingstabellen van de lopende kredieten
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.

Lexique

A

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is een verplicht document die de kredietgever de mogelijkheid geeft om alle nodige gegevens op te vragen voor de analyse van uw kredietaanvraag en terugbetalingsvermogen. Wees dus altijd eerlijk en oprecht tijdens het vervolledigen van dit formulier.

Afsluiten van het contract

Het contract is afgesloten na ondertekening door alle partijen. De afsluitingsdatum wordt door de kredietgever doorgegeven aan de Nationale Bank van België zodanig deze lening te vermelden in de bestanden van de positieve centrale voor kredieten aan particulieren.

Algemene voorwaarden

Elk kredietcontract bezit algemene voorwaarden met vermelding van alle wettelijke verplichtingen gelinkt aan dit krediet(beheer van uw gegevens, vervroegde terugbetaling, vastlegging van uw vervaldatum, recht op verzet, enz.)

B

Borg

Zich borg stellen voor een krediet betekent dat u wenst op te komen voor een naaste persoon die een krediet afsluit. Indien deze persoon zijn krediet niet terugbetaalt kan de kredietgever eisen dat de borg de betalingen uitvoert.

C

Centrale voor kredieten aan particulieren

De centrale voor kredieten aan particulieren bezit de gegevens van alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten afgesloten door de consumenten evenals de mogelijke betalingsachterstanden van de kredieten. Om de overmatige schuldenlast te bestrijden, heeft elke kredietgever de verplichting om deze bestanden te raadplegen alvorens u een eventueel nieuw krediet toe te kennen.

Consumentenkredieten

De term “consumentenkredieten” verwijst naar leningen of afbetaling en kredietkaarten/geldreserves. In het geval van een lening op afbetaling ontleent u een vastgelegd bedrag dat u met intresten terugbetaalt op een vaste duurtijd.

D

Doel van de lening

Om u het beste advies te kunnen geven moeten wij het doel van uw lening kennen. Het vinden van de beste lening aan het beste tarief is de verantwoordelijkheid van de kredietgever. Help ons verder en geef ons een woordje uitleg over uw project!

Domiciliëring

De meeste banken stellen u voor om uw krediet via domiciliëring af te betalen. Elke maand wordt het verschuldigd bedrag dan automatisch opgenomen van uw bankrekening. Elantis-Direct stelt dit betalingssysteem niet voor.

Dossierkosten

Alle kosten gelinkt aan het afsluiten van een consumentenkrediet zijn opgenomen in het JKP (jaarlijks kostenpercentage) die vermeld staat op uw kredietcontract. De kredietgever of kredietmakelaar mag dus geen bijkomende kosten aanrekenen.

Duurtijd

De duurtijd van uw krediet wordt meestal uitgedrukt in maanden. De maximale duurtijd is afhankelijk van het ontleend bedrag en wordt bepaald door de wetgeving.

duree.png

E

Energiekrediet

Het energiekrediet maakt deel uit van de renovatieleningen en heeft dus als doel het financieren van werken die het energieverbruik van uw woning zullen verminderen (nieuwe verwarmingsketel, dubbele beglazing, zonnepanelen, enz.).

K

Kapitaal

Het kapitaal is het nettobedrag dat u ontleent. Deze houdt geen rekening met de intresten die u zal moeten terugbetalen op het ontleend kapitaal.

Kredietbemiddelaar

Een kredietbemiddelaar of kredietmakelaar is een persoon die tussenkomt tijdens de afsluiting van een krediet en die niet optreedt als kredietgever.

Kredietcontract / contract van lening op afbetaling

Om een krediet af te sluiten moet u noodzakelijkerwijze een kredietcontract ondertekenden en dit in evenveel exemplaren als er partijen zijn. Dit contract moet volgende gegevens vermelden : het type krediet, de gegevens van alle partijen, het volledig financieel plan van uw krediet, het percentage van de nalatigheidsintresten en de datum van raadpleging van de Nationale Bank van België. U heeft het recht om uw contract op te zeggen binnen de 14 kalenderdagen.

Kredietmakelaar

Waar geld lenen ? Banken en kredietmaatschappijen stellen hun eigen leningen voor. Kredietmakelaars werken met verschillende kredietgevers en kunnen uw dossier dus bij verschillende banken/kredietmaatschappijen indienen. Een kredietmakelaar is ingeschreven bij het FSMA en wordt, op vele vlakken, onderworpen aan dezelfde wetten als de kredietgevers.

L

Leuren / huis aan huis verkoop

Het huis aan huis verkoop van kredieten is verplicht. De kredietgever of kredietmakelaar mag u thuis enkel een krediet aanbieden indien u hier een schriftelijke aanvraag voor heeft gedaan voorafgaandelijk aan het bezoek.

Loonsoverdracht

Elke kredietcontract wordt vergezeld door een loonsoverdracht. Dit document geeft de kredietgever de mogelijkheid om loonbeslag uit te voeren indien uw lening niet correct wordt afbetaald.

M

Maandlast

De maandlast of mensualiteit van uw krediet komt overeen met het bedrag dat u maandelijks moet betalen aan de kredietgever. Het volledig overzicht van uw betalingen is terug te vinden in de aflossingstabel van uw krediet.

Mede-ontlener

U gaat uw lening alleen aan of met zijn tweeën ? Indien u dit als koppel doet, is uw partner uw mede-ontlener. Opgelet, indien u getrouwd bent zonder huwelijkscontract (onder het stelsel gemeenschap van goederen), moet u noodzakelijkerwijze uw krediet aangaan met uw echtgeno(o)t(e).

N

Nationale Bank van België

De Nationale Bank van België verzamelt de gegevens van alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten afgesloten door de consumenten evenals de mogelijke betalingsachterstanden van deze kredieten. Om de overmatige schuldenlast te bestrijden, heeft elke kredietgever de verplichting om de bestanden van de Nationale Bank te raadplegen alvorens u een eventueel nieuw krediet toe te kennen.

O

Opschortende voorwaarde

Bij Elantis-Direct is elke aanvaarding onderworpen aan opschortende voorwaarden. Dit betekent dat uw contract enkel is afgesloten wanneer er wordt voldaan aan alle gestelde voorwaarden. Een voorbeeldvoorwaarde : het aantonen van alle aangekondige inkomsten.

P

Persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden opgevraagd door de kredietgever om u kredietaanvraag te onderzoeken. U kan zich altijd verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met reclame- of marketingdoeleinden. U heeft eveneens recht op het raadplegen, wijzigen of laten schrappen van uw persoonlijke gegevens.

R

Recht op verzet

Na ondertekening van uw kredietcontract kan u nog van mening veranderen gedurende 14 kalenderdagen. Om uw lening te annuleren moet u een aangetekende brief versturen naar de kredietgever en het kredietbedrag terugbetalen met eventueel bijkomende intresten voor de termijn waarop u over de gelden heeft kunnen beschikken.

S

Schuldsaldoverzekering

Verzekering die het saldo van uw lening dekt/terugbetaalt indien overlijden. Bij Elantis-Direct is deze verzekering nooit verplicht! U mag deze echter aanvragen bij de maatschappij van uw eigen keuze of via onze partnermakelaar.

T

Terugbetalingsvermogen

Alvorens u een nieuw krediet toe te kennen, moet de kredietgever uw terugbetalingsvermogen berekenen en analyseren. In dit opzicht vragen wij u om de online kredietaanvraag zorgvuldig te beantwoorden zodanig ons zo veel mogelijk informatie te verschaffen. Deze gegevens zullen later eveneens worden nagekeken bij ontvangst van de gevraagde documenten (inkomstenbewijzen, enz.).

Totale kosten van het krediet

Het JKP bepaalt de intrestvoet van de lening. Elk kredietcontract vermeldt het ontleend kredietbedrag maar eveneens het totaalbedrag, met intresten, dat u op het einde van uw krediet zult hebben betaald. Het verschil tussen het ontleend bedrag en het totaal terug te betalen bedrag op de volledige duurtijd van uw krediet = de totale kosten van het krediet.

Z

Zwarte lijst

In geval van wanbetaling heeft de kredietgever de verplichting om dit door te geven aan de Centrale voor kredieten aan particulieren. Voor een lening op afbetaling spreekt men van wanbetaling indien er 3 maandlasten onbetaald zijn. Een vermelding op de zwarte lijst blijft nog zichtbaar één jaar na betaling van het volledige verschuldigd bedrag.